Ms. Satisfaction

Since it opened my eyes. I can't stop me, can't stop me, can't stop me

รู้จัก ‘การบูลลี่’ ที่แท้จริง จากคำพูดของมัทรีและกิ๊ก NEW COUNTRY

หลังโต้ตอบกรณีกลั่นแกล้งรุ่นน้องสมัยม...