Da-dar Siwat Sakpech

#ดาด้าทำได้ ทำได้ทุกอย่างค่ะ (อยากทำรายการผี)

นอกกล่องเพศ ; NON-BINARY เพราะตัวตนของคนหลากหลายไปกว่ากรอบ ชาย-หญิง

เพราะ ‘ตัวตนทางเพศ’ ของมนุษย์นั้นมีหลา...

PRIDE MAKEUP by ‘Rebecca Mateydesr’

PRIDE MAKEUP by ‘Rebecca Mateydesr’ ...