ดาราณี ทองศิริ

นักสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิผู้หญิงและความหลากหลายทางเพศ สนใจขับเคลื่อนเรื่องเพศในมิติทางการเมือง สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม เวลาว่างชอบท่องเฟซบุคกับกินปีกไก่นิวออลีนส์

I’M NOT LIKE OTHER GIRLS เราจะมาเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่ได้?

จากกระแสในโซเชียลมีเดียที่พูดถึงคอลัมน...