แถลงการณ์ก่อตั้งคณะนอนไบนารี่ฯ เพื่อขับเคลื่อนให้ กม. ไทยรับรอง Gender X และสร้างความเข้าใจให้ไร้การตีตราเรื่องเพศ

วันนี้ (14 ก.ค.) เป็นวันสากลของกลุ่มบุคคลที่เป็น ‘นอนไบนารี่’ (International Non-Binary People’s Day) เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างพื้นที่ปลอดภัย และยอมรับการมีตัวตนอยู่ของบุคคลที่มีสำนึกทางเพศที่ลื่นไหลและหลากหลายมากกว่าชายกับหญิง
โดยในประเทศไทยเองก็มีการจัดตั้ง ‘คณะนอนไบนารี่เพื่อการรับรองสำนึกทางเพศ’ ขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนบุคคลนอนไบนารี่ทั่วประเทศไทยให้ออกมาส่งเสียงถึงปัญหาจากการที่ไม่ถูกรับรองสำนึกทางเพศจากรัฐ ตลอดจนขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขกฎหมายที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ต่อบุคคลที่ไม่ได้อยู่ใต้กรอบเพศสองขั้วตามบรรทัดฐานสังคม

Good Happening: แถลงการณ์ก่อตั้งคณะนอนไบนารี่ฯ เพื่อขับเคลื่อนให้ กม. ไทยรับรอง Gender X และสร้างความเข้าใจให้ไร้การตีตราเรื่องเพศ

รายละเอียดของแถลงการณ์
– ก่อตั้งคณะนอนไบนารี่เพื่อการรับรองสำนึกทางเพศ
– ประกาศรวบรวมบุคคลที่เป็นนอนไบนารี่เข้าร่วมคณะ
– ให้หน่วยงานทางกฎหมายเข้าใจความลื่นไหลทางเพศ
– ให้จัดทำร่าง พ.ร.บ. รับรองเพศ (Gender Recognition)
เช่น
– สามารถรับรองเพศได้ แม้ยังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ
-​ ไม่ระบุคำนำหน้านาม หรือเลือกใช้คำอื่นที่เหมาะสม
-​ ใช้ Gender X ในการระบุเพศ
GENDER X คืออะไร? – คือ ‘การละเรื่องเพศในคำนำหน้าชื่อของคน’ โดยมีแก่นเป็นการสลายขั้วเรื่องเพศ ไม่ต้องมีคำนำหน้าเพื่อบอกว่าเพศอะไร เป็นเพียงแค่ตัวบุคคลนั้นๆ
โดยในปัจจุบันมีกว่า 11 ประเทศทั่วโลกแล้วที่มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับรองการใช้เพศ X ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน มอลตา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งนอนไบนารี่และคนที่ยังไม่อยากระบุเพศ ก็สามารถใช้ตัวเลือก X ในเอกสารราชการต่างๆ ได้ด้วย เช่น ใบเกิด บัตรประชาชน ใบขับขี่ และพาสปอร์ต ซึ่งการสลายขั้วเรื่องเพศในเอกสารราชการก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของคณะนอนไบนารี่ฯ ที่อยากขับเคลื่อนระบบกฎหมายไทยให้ก้าวหน้าขึ้น
โดยในปีหน้า (2564) ทางคณะจะมีการจัดกิจกรรมที่มีความเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งจะเชิญกลุ่มนอนไบนารี่จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์และเวียดนาม เข้ามาแลกเปลี่ยนเรื่องการผลักดันเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของบุคคลนอนไบนารี่และอินเตอร์เซ็กซ์ต่อไป

#GoodHappening
#คณะนอนไบนารี่เพื่อการรับรองสำนึกทางเพศ
#GenderRecognition #NonBinaryThailand
อ้างอิง
  • คณะนอนไบนารี่เพื่อการรับรองสำนึกทางเพศ
  • OSF: https://osf.to/3fqnxFM
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน