มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ประกาศต่อต้าน พ.ร.บ. คู่ชีวิต เพราะขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

‘มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) – Muslim for Peace Foundation’ ก็ได้ออกมาประกาศคัดค้านร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิตไทยแล้ว โดยยกเหตุผลทางศีลธรรมประกอบว่า “เป็นกฎหมายที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และจะสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดวิกฤตในสังคม”

“มุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) มีความเป็นห่วงต่อกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง หากมีการบังคับใช้ เพราะเป็นกฎหมายที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และเป็นกฎหมายที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นอย่างมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งมั่น และให้ความสําคัญกับหลักคําสอนของศาสนาและศีลธรรมอันดีมาโดยตลอด เน้นความดีงามที่ตั้งอยู่บนหลักศาสนา ให้เกิดขึ้นแก่สถาบัน ครอบครัว และสังคม แต่กฎหมายฉบับนี้อาจทําให้ประเทศไทย เกิดความเสื่อมสลายทางสังคม ศีลธรรมอันดีงาม ถูกทําลาย หลักคํา สอนของศาสนาถูกเพิกเฉย และจะทําให้สังคมเกิดวิกฤต จนลุกลามบานปลาย และยากเกินการแก้ปัญหาเยียวยา”

นี่คือข้อความส่วนหนึ่งในประกาศที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ณ ขณะนี้ โดยทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินี้ได้ ยืนยัน “คัดค้านกฎหมายคู่ชีวิตอย่างเต็มที่” โดยบอกว่า “เล็งเห็นถึงความเสียหายต่อรูปแบบครอบครัวของธรรมชาติ ที่มีคู่ครองเป็นสามีภรรยาจากเพศชายและหญิง และจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคม”

“จึงขอเรียกร้อง ให้รัฐบาลได้ทบทวนและยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ ขอเรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติได้ยับยั้งกฎหมายฉบับนี้ ขอเรียกร้องสถาบันศาสนา ได้แสดงจุดยืนกฎหมายที่ขัดกับหลักคําสอน ขอเรียกร้องประชาชนผู้รักในศีลธรรมอันดี และยึดมั่นปฏิบัติ ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา ช่วยกันแสดงพลังของสังคม ไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทย และหวังที่จะให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความดีงาม ป้องกันและปราบปรามสิ่งชั่วร้าย เพื่อให้ประเทศไทย มีความสันติสุข และเจริญก้าวหน้าด้วยความ ดีงามอย่างแท้จริงตลอดไป”

โดยทาง มมส. ได้แนบตารางรายชื่อเพื่อลงนามไว้ใต้คอมเมนต์ เพื่อสำหรับผู้ที่อยากสนับสนุนการคัดค้านดังกล่าว

อ้างอิง
สำหรับคนที่อยากอ่านเนื้อความฉบับเต็ม: https://bit.ly/38JQQke
อัพเดตข่าวเรื่องเพศเพิ่มเติม: https://spectrumth.com/
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน