“เราต้องการความเข้าใจมากกว่าความสงสาร” เสียงจากคนพิการที่เป็น LGBT

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้แผนนี้ยังถูกบรรจุในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
คุณคิดว่าคนพิการไทย “อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” หรือยัง?
 
“เราต้องการความเข้าใจ มากกว่าความสงสาร” – เสียงจากคนพิการที่เป็น LGBT มาร่วมบอกเล่าให้เข้าใจพวกเขา กับปัญหาชีวิตคนพิการในโครงสร้างพื้นฐานแบบไทยๆ แถมชีวิตพวกเขานั้นยังต้องมาเผชิญหน้ากับการเลือกปฏิบัติจากอคติทางเพศที่มีอยู่ในสังคม 

SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
BOUAVANH PHETSALATH
BOUAVANH PHETSALATH
Assistant: Photographer & Videographer