เข้าใจความหลากหลายทางเพศ ช่วยหยุด Cyberbullying

- Advertisement -
“มุ่งพัฒนาครูให้เป็นโค้ช”ดีแทคเปิดตัวหลักสูตร ‘Gender Diversity Respect to Stop Cyberbullying’ โดยเป็นการพัฒนาของดีแทค Safe Internet กลุ่มเทเลนอร์ ดีป้า-กองทุนสื่อฯ ร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อหวังให้คุณครูสามารถสอนนักเรียนได้อย่างเข้าใจ ตลอดจนช่วยลดอคติและปัญหาความรุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็ก-เยาวชน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
“การแก้ปัญหาในโลกออนไลน์ต้องเริ่มจากโลกออฟไลน์ก่อน โดยเฉพาะในโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่แรกของสังคม” – คุณ ‘อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์’ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน (ดีแทค) กล่าวในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งเอื้อต่อการเกิดไซเบอร์บูลลี่ จึงอยากจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงตรงนี้ภายใต้โครงการดีแทค Safe Internet โดยอ้างอิงถึงโครงการวิจัย ‘การกลั่นแกล้งกันของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สิงหาคม 2561’ ที่ดีแทคได้จัดทำขึ้นซึ่งพบว่า การกลั่นแกล้งในชีวิตจริงนั้นมีความสัมพันธ์สูงกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ซึ่งหากต้องการแก้ไขต้องเริ่มจากการป้องกันปัญหาทางกายภาพก่อน โดยเรื่องที่ถูกนำมาบูลลี่มากที่สุด ได้แก่ รูปลักษณ์และเพศ
“การเคารพความหลากหลายช่วยลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ได้” – คุณ ‘กรองแก้ว ปัญจมหาพร’ ผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย พันธมิตรของดีแทค Safe Internet และผู้ร่วมออกแบบหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ ระบุว่า ในเหตุการณ์กลั่นแกล้ง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ออนไลน์หรือออฟไลน์นั้น เกิดจากการที่เด็กหรือคนในสังคมไม่เข้าใจถึง ‘ความแตกต่าง’ ซึ่งคนที่มีความแตกต่างทั้งด้านชาติพันธุ์ สีผิว ภาษา ศาสนา รสนิยมเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ มักจะตกเป็น ‘เหยื่อ’ ของการกลั่นแกล้งรังแก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ความแตกต่างหลากหลายนั้น เป็นความธรรมดาและเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
โดยต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่หลากหลายว่า มนุษย์เพศกำเนิดหญิงชายนั้นสามารถมีอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมเพศ และการแสดงออกทางเพศภาวะที่แตกต่างกัน สามารถเปลี่ยนแปลงลื่นไหลได้ ซึ่งความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศ จะช่วยให้ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ การเหยียดเพศ รวมถึงการกลั่นแกล้งรังแกกันในโลกออนไลน์ของเด็กและเยาวชน นำไปสู่การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง
“ครูต้องพัฒนาเด็กในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่แค่เรื่องเพศ” – หลังจากดีแทคและองค์การแพลนได้ร่วมกันจัดอบรมครูใน 15 โรงเรียนที่ภาคเหนือ พบปัญหาว่าทางโรงเรียนขาดนโยบายเรื่องส่งเสริมความหลากหลายภายในโรงเรียน เน้นการเรียนการสอนเน้นแค่ 2 เพศ ตลอดจนครูไม่กล้าให้ความรู้นักเรียน ไม่กล้าแตะเรื่องนี้ โดยใช้กรอบนิยามและความคาดหวังเดิมในการสอน
นำมาสู่ “ห้องเรียนครูล้ำ” – หลักสูตร ‘การเคารพในความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์’ (Gender diversity respect to stop cyberbullying) โดยดีแทค Safe Internet มุ่งพัฒนาครูให้เป็นโค้ช สามารถให้คำแนะนำแก่นักเรียน และพูดคุยกับเด็กนักเรียนด้วยความเข้าใจ เป็นมิตร ซึ่งจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะภูมิใจอัตลักษณ์ของตนเอง เคารพสิทธิความหลากหลายทางเพศ เข้าใจถึงแนวคิดความแตกต่างคือความปกติ และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น เพื่อช่วยทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและทุกคนเคารพความเท่าเทียมของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยลดอคติรวมทั้งความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนจะกลั่นแกล้งรังแกกัน
ดีแทคและองค์การแพลนได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และการสร้างทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กๆ สู่โลกยุคดิจิทัล ซึ่งก็ได้มีการพัฒนาเนื้อหาดังกล่าวให้อยู่ในรูปของหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทสังคม บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะเปิดให้บริการในเดือนมกราคมปีหน้า (2564) นี้


ในภาพนี้คือ ‘The Genderbread Person’ ในหลักสูตร ‘การเคารพในความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์’ (Gender diversity respect to stop cyberbullying) ที่ได้มีการนำทฤษฎี ‘SOGIESC’ ที่เป็นเครื่องมือหนึ่งทางสิทธิมนุษยชนใช้เป็นกรอบทางความคิด เพื่อทำความเข้าใจกับองค์ประกอบและความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมี 4 ส่วนดังนี้
Sexual Orientation: SO หรือ รสนิยมทางเพศ หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึกเชิงชู้สาว และความดึงดูดทางเพศ ทั้งในเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน เป็นสัญชาตญาณที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ เป็นปกติของความเป็นมนุษย์

Gender Identity: GI หรือ อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึง ความสำนึกรู้และการแสดงออกทางเพศภาวะเกี่ยวกับความเป็นเพศภาวะของตัวเองซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด

Gender Expression: GE หรือ การแสดงออกทางเพศภาวะ ซึ่งอาจมาจากการสั่งสอนของครอบครัว เช่น ผู้ชายต้องแต่งกายสีเข้ม มีความเข้มแข็ง ส่วนผู้หญิงควรไว้ผมยาว แต่งหน้า ท่วงท่าการเดิน ความอ่อนโยน

Sex Characteristic: SC หรือ เพศสรีระ หมายถึง ลักษณะทางเพศของบุคคลที่ติดตัวมาแต่กําเนิด ซึ่งถูกกําหนดให้เป็น 2 เพศ นั่นคือ เพศหญิง และเพศชาย

ร้อยละ 91 จาก 1,606 กลุ่มตัวอย่างของวิจัยการแกล้งกันของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เคยถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาจนถึงขั้นเสียใจหรือเสียความรู้สึก โดยเยาวชนที่ถูกบูลลี่มากที่สุดทั้งทางวาจา ทางเพศ และไซเบอร์บูลลี่ คือ เยาวชนกลุ่ม LGBT+ คิดเป็นร้อยละ 87.42

สำหรับผู้สนใจอ่านรายงานฉบับเต็ม ได้ที่: https://1th.me/g1QGO

จากผลสำรวจตัวอย่างกลุ่มครูภายใต้โครงการ dtac Safe Internet พบว่า นักเรียนที่โดนบูลลี่กว่าร้อยละ 33.8 นั้นบอกว่า ครูคือคนที่นักเรียนอยากขอความช่วยเหลือมากที่สุด แต่เลือกที่จะไม่บอก เพราะเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่เชื่อถือในความยุติธรรมของครู เนื่องจากครูมักเลือกที่รักมักที่ชัง และไม่เชื่อใจว่าครูจะมีความรู้หรือทักษะที่จะช่วยแก้ปัญหา เมื่อพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกได้ ขณะที่ครูเพียงร้อยละ 57.4 เท่านั้นที่คิดว่าตนเองมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะสามารถช่วยนักเรียนได้อย่างดี
- Advertisement -

ซึ่งจากผลสำรวจเหล่านี้ทำให้ดีแทคตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่จะยกบทบาทครูให้เป็นโค้ชผู้ช่วยสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน


ดีแทค และองค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมกันจัดอบรมครูในโรงเรียน 15 โรงเรียน ที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมของประเทศไทย และมุ่งพัฒนาหลักสูตร ‘การเคารพในความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์’ ให้อยู่ในรูปของหลักสูตรออนไลน์บนแพลตฟอร์ม “ห้องเรียนครูล้ำ” ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะพร้อมเปิดให้บริการในเดือนมกราคมปีหน้านี้

ติดตามห้องเรียนครูล้ำ และห้องเรียนเด็กล้ำ ได้ที่:
http://learn.safeinternet.camp/
#dtac #dtacSafeInternet
#เข้าใจความหลายหลายช่วยหยุดไซเบอร์บูลลี่
#SOGIESC #ADVERTORIAL
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
นภัสชล บุญธรรม
นภัสชล บุญธรรม
Illustrator & Graphic Designer