‘สมรสเท่าเทียมไทย’ เลื่อนวินิจฉัยอีกแล้ว! โดยศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 14 ธ.ค. 2564 ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการเลื่อนครั้งที่ 2 หลังจากที่มีการรับเรื่องนี้พิจารณา

- Advertisement -

อัพเดทเรื่องสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยล่าสุด

ในช่วง 9.00 น. ของวันนี้ ก็เป็นอีกครั้งที่สมรสเท่าเทียมของประเทศไทยถูกเลื่อนการวินิจฉัยออกไป โดยศาลรัฐธรรมนูญได้รับพิจารณาเรื่องนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 มีการนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลวันที่ 29 มิถุนายนก่อนที่จะถูกเลื่อนใหม่เป็นวันที่ 28 กันยายน 2564 ในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ และถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2564

โดยแรกเริ่มมาจากคู่รักเพศหลากหลาย คุณดาว-คุณเพชร ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ‘ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ว่าการสมรส’ ที่ประเทศไทยใช้อยู่ในตอนนี้นั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 27 ที่ มีการระบุว่า

“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา “เพศ” อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้”

โดยถ้ากลับมาดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ก็ได้มีการบัญญัตไว้ว่า “การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อ “ชายและหญิง” มีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้” ซึ่งหมายความว่าทางกฎหมายได้ตีกรอบไว้ว่ามีเพียงแค่ผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถแต่งงานได้ ซึ่งก็ถือเป็นการเลือกปฏิบัติกีดกันเพศหลากหลายออกไปจากสิทธิ์ในการแต่งงานนี้

ในตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากศาลว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 นั้นได้มีการขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 27 จริงหรือไม่ และในตอนนี้เราก็ต้องมานั่งรอกันอีกครั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถ้ากฎหมายเหล่านี้ได้มีการขัดแย้งกันจริง ก็ต้องมีการแก้กฎหมายเกิดขึ้น และประเทศไทยก็จะได้มีสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นมา

สามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้ที่: https://bit.ly/2XW4vDy
อ่านคอนเทนต์ ‘สมรสเท่าเทียม ทำไมถึงสำคัญ?’ ได้ที่: https://bit.ly/3kLzfju

#1448ForAll #ร่วมกันขับเคลื่อนกันต่อไป
#สมรสเท่าเทียม #MarriageEquality
#LOVEisLOVE #HumanRights

อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/38MAJn4

อ้างอิง
Prachatai: https://bit.ly/2XQOZZu
Ocsc: https://bit.ly/3ufIR9g
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน