สถาบันไทยที่ทำร้าย LGBT+

- Advertisement -

“ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของ LGBT+” – นี่คือความจริงหรือ? สังคมไทยให้สิทธิอะไรบ้างต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศ? คำตอบคือ: ‘ไม่’ สิทธิที่พึงได้ในฐานะมนุษย์นั้นยังไม่เท่าเทียมชาย-หญิง

- Advertisement -

‘การนับรวมทางสังคม’ (Social Inclusion) คือการยอมรับเป็นสมาชิกในสังคมของบุคคลทุกกลุ่มในสังคม ซึ่งหมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางสังคม บริการที่รัฐจัดหา และการเข้าถึงการจ้างงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน’ – สถาบันพระปกเกล้า (2553: 11)

และนี่คือเสียงของผู้คนที่พวกเขาไม่ได้เชื่อว่าประเทศแห่งนี้คือสวรรค์ของ LGBT+ เลย เพราะในประเทศไทยที่ทุกๆ สถาบันทางสังคมนั้นล้วนทำให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศ ‘แปลกแยก’ ไม่ได้รับความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน ‘ครอบครัว’ ‘การศึกษา’ ‘ที่ทำงาน’ ‘การแพทย์’ ตลอดจนทุกสถาบัน ‘สังคม’ ต่างๆ เพราะอคติทางเพศที่ฝังอยู่ในทุกๆ แห่งหน และเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีในสังคมประชาธิปไตย

These are the voices of the people who are living proof that Thailand is not “an LGBT+ paradise”. In every institution, including families, schools, workplaces, or healthcare services, Thai LGBT+ people are made to feel different and are treated unfairly. This is sadly because prejudice is everywhere still in our society, when it should never have a place in a democratic system.

#apcom #apcommu ?️‍?

#ทุกสถาบันทางสังคมต้องเปิดกว้าง

#SocialInclusion #LeaveNoOneBehind

#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน