ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อการสมรสที่เท่าเทียม สผ. เปิดฟังเสียงคนไทยสู่การแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับใหม่ โดยขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 41,053 คน

- Advertisement -
จากการเสนอร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิตเดิมที่ยังไม่เท่าเทียม สู่การเสนอให้สภาพิจารณาร่างใหม่เพื่อให้มีการแก้ไขอีกครั้ง นำโดย ‘พรรคก้าวไกล’ ที่ได้ยื่นเรื่องไปเมื่อกลางเดือนที่แล้ว ซึ่งขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) เปิดให้ประชาชนได้แสดงความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.1448 เพื่อนำไปสู่การปรับแก้กฎหมายให้เกิดการสมรสที่เท่าเทียม โดยขณะนี้นั้นมีผู้แสดงความคิดเห็นแล้ว 41,053 คน
ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องก่อนการตรากฎหมาย โดยเนื้อหาหลักของการแก้ไขคือ ปรับแก้ถ้อยคำในหลายมาตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้เฉพาะ ‘ชายและหญิง’ เปลี่ยนให้ใช้คำที่เป็นกลางของทุกเพศแทน
ซึ่งถ้อยคำที่ปรับแก้ ประกอบด้วย:
– ชายและหญิง เป็น “ผู้หมั้น” และ “ผู้รับหมั้น” ในการหมั้น
– ชายและหญิง เป็น “บุคคล” ในการสมรส
– ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา เป็น “ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส”
– ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา เป็น “ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส”
– สามีและภรรยา เป็น “คู่สมรส”
ประเด็นหลักในการแสดงความคิดเห็นคือ:
– ควรแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น “เพศเดียวกัน” และ “ต่างเพศ” สามารถทำการหมั้นกันได้หรือไม่
– ควรแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น “เพศเดียวกัน” หรือ “ต่างเพศ” สามารถสมรสกันได้ ตามกฎหมายหรือไม่
– ควรแก้ไขอายุบุคคลที่จะทำการสมรสกันได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือไม่
– ควรแก้ไขให้คู่สมรสทั้งที่เป็นเพศเดียวกันและต่างเพศมีสิทธิ หน้าที่ ความสัมพันธระหว่างกันเหมือนสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาหรือไม่
สำหรับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ ในส่วนของเรื่องสิทธิและหน้าที่ การจัดการทรัพย์สินหรือหนี้สิน การอนุบาลคู่สมรส การรับบุตรบุญธรรม การรับมรดก การหย่าหรือฟ้องหย่า ยังคงเป็นไปตามหลักการเดิมเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิพวกนี้ได้โดยไม่จำกัดเพศ
หนึ่งเสียงของคุณมีความหมาย
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่: https://bit.ly/2O2Oaos
#ShowYourSpectrum #MarriageForAll ???️‍?
อ้างอิง
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: https://bit.ly/3iCIQ9f
อัพเดตข่าวเรื่องเพศเพิ่มเติม: https://spectrumth.com/
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน