ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอบรรจุให้มีคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ

- Advertisement -

วันนี้ (19 มิถุนายน) ณ บริเวณจุดแถลงข่าวอาคาร 9 TOT ได้มีกลุ่มนักกิจกรรมร่วมเข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยเรื่อง #การผลักดันให้สภาผู้แทนราษฎรจัดตั้งกรรมาธิการสามัญที่รับผิดชอบเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศ เพื่อขอบรรจุให้มีคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ

โดยครั้งนี้มีคุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย
คุณนาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
คุณศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรมอิสระ ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศและพนักงานบริการ พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือถึงคุณวิเชียร ชวลิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อบรรจุให้มีคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศโดยมีคุณ ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ เป็นผู้รับหนังสือแทน

คุณกิตตินันท์ กล่าวว่า “เนื่องจากบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงประสบปัญหาปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย เพราะไม่มีกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเหมือนชายและหญิงทั่วไป เช่น การไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้”

“การไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎร์ได้ และการถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันกฎหมายและนโยบายต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม จึงขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ เพื่อศึกษา สร้างความเข้าใจและร่วมผลักดันในระดับนโยบาย ในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลจากภาครัฐ เพราะถึงเวลาแล้วที่ไทยควรเป็นประเทศหนึ่งที่การถูกเลือกปฏิบัติต้องหมดไป”

ด้านคุณธณิกานต์ กล่าวว่า “จะนำข้อเสนอและข้อเรียกร้องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการธิการยกร่างฯ เพื่อพิจาณาและมีมติออกมาในเร็วๆ นี้ เพราะเราเข้าใจว่าปัจจุบันเรื่องเพศภาพมีความหลากหลายมากขึ้น”

โดยครั้งนี้มี ส.ส. กลุ่มความหลากหลายทางเพศของพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ คุณณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และคุณกวินนาถ ตาคีย์ ร่วมรับมอบหนังสือด้วย

ส่งใจผู้ที่มาร่วมยื่นเรื่องนี้ พร้อมรอลุ้นความคืบหน้าของเรื่องนี้ต่อไป

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน