จันทบุรีมีข้อปฏิบัติเพื่อคุ้มครอง LGBT+ ซึ่งกลายเป็นที่แรกในประเทศไทยที่ได้มีบัญญัติ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศของคนในจังหวัด

- Advertisement -
‘จันทบุรี’ เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีประกาศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้ส่วนราชการได้ส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งลงนามอย่างเป็นทางการโดยคุณ ‘วิทูรัช ศรีนาม’ ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งมีเนื้อหาในประกาศโดยสรุปคือ:
การแต่งกาย – ให้บุคลากรสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศสภาวะของบุคคลตามข้อบังคับของเครื่องแต่งกายหน่วยงานนั้นๆ
การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม – จัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนบุคคล ข้อจำกัดของบุคคล และอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาวะของบุคคล
การประกาศรับสมัครงานต้องไม่ระบุเพศกำเนิด – มีการระบุคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา หรือความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะงาน โดยไม่ระบุเพศโดยกำเนิด หรือเพศสภาพ/เพศสภาวะ
คำพูดและท่าทางต้องเคารพอัตลักษณ์ทางเพศ – เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคลากรทุกเพศ รวมถึงเป็นการแสดงถึงอคติทางเพศที่ไม่เคารพในสิทธิและเสรีของบุคคล
ผู้ตัดสินใจในหน่วยงานต้องหลากหลายเพศ – ส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคลทั้งเพศชาย เพศหญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด เข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาสังคมไปสู่สังคมเสมอภาคอย่างแท้จริง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน – เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดในการทำงาน
ซึ่งข้อมูลที่เราสรุปเหล่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นกฎหมายบังคับนะ เป็นเพียงข้อควรปฏิบัติที่ถูกแนะนำขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกในไทย สำหรับการลงนามอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศให้กับคนในจังหวัด
อ้างอิง
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน